Miljön

Sida

Barnens förskolemiljö ska vara tillåtande, där de får pröva på och känna tillfredsställelse att klara av saker själva. Lek- och lärmiljön ska vara väl anpassad och lockande för att möta barnens behov och intressen. Barn lär i leken och därför ska vi uppmuntra till lek. Vi ska vara delaktiga och stötta barnen att utveckla leken vidare. Språket och det matematiska tänkandet ska finnas med i våra dagliga aktiviteter. Barnen ska ha möjlighet till utelek varje dag, där stimuleras och utmanas barnens motoriska utveckling. Barn som är i behov av särskilt stöd, ska få stöd utifrån sina egna behov och förutsättningar. I samspel och samvaro med andra får barnen möjlighet att upptäcka och utveckla nya sidor av sig själva. De får testa gränser och pröva sig fram att lösa konflikter, ibland själva och ibland med hjälp av en pedagog. Vi ska alltid finnas närvarande för att vid behov kunna stödja och hjälpa barnen vidare i olika lekar och kreativa aktiviteter.