Arbetsplan:

Sida

 

ARBETSPLAN ENEBACKENS LANTFÖRSKOLA

Vår vision:

”Att barnen på förskolan ska få uppleva en varm och trygg förskolemiljö, där lärande och omsorg bildar en helhet”

 

 1. Inledning

Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket och Tranås kommun som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan och som reviderades 2018 – Lpfö18. Läroplanen är utformad i enlighet med skollagen och FN:s barnkonvention samt utifrån den svenska förskolans tradition.

Läroplanens inledande avsnitt behandlar förskolans värdegrund och uppdrag, med rubrikerna Grundläggande värden, Förståelse och medmänsklighet, Saklighet och allsidighet och Förskolans uppdrag. Mål och riktlinjer för förskolans verksamhet anges för områdena Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Förskola och hem och Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

Förskolans värdegrund och uppdrag: Förskolan vilar på demokratins grund. Därför skall dess verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Förskolans uppdrag är att lägga grunden för livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande medmänniskor och samhällsmedlemmar främjas.

Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den önskade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är i förskolans läroplan utformade som mål att sträva mot.

Riktlinjer för personalen i förskolan anger dels det ansvar som vilar på alla som arbetar i förskolan, dels det ansvar arbetslaget har för att arbetet inriktas mot målen i läroplanen.

Enebackens lantförskola regleras också genom Tranås kommuns ”Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg”. I denna text regleras ansökan, olika former av omsorg, vistelsetid, avgifter, fortbildning och sommaröppet m.m.

 1. Normer och värden

Mål

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. (Lpfö98rev2010)

Så här gör vi på Enebacken: Vi pedagoger ska vara goda förebilder. På Enebacken ska alla barn och vuxna känna sig trygga och välkomna. Vi ser att barnen har rätt till lika värde. Vi vill låta barnen utveckla sina känslor och lära barnen känna empati. Vi vill hjälpa barnen att känna respekt för allas olikheter och sig själva. Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra. Barnen på förskolan får lära sig att vara varsamma om djur, natur och miljö.

 

 1. Utveckling och lärande

Mål

Förskolan skall sträva efter att varje barn

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. (Lpfö98rev2010)

Så här gör vi på Enebacken: Barnens förskolemiljö ska vara tillåtande, där de får pröva på och känna tillfredsställelse att klara av saker själva. Lek- och lärmiljön ska vara väl anpassad och lockande för att möta barnens behov och intressen. Barn lär i leken och därför ska vi uppmuntra till lek. Vi ska vara delaktiga och stötta barnen att utveckla leken vidare. Språket och det matematiska tänkandet ska finnas med i våra dagliga aktiviteter. Barnen ska ha möjlighet till utelek varje dag, där stimuleras och utmanas barnens motoriska utveckling. Barn som är i behov av särskilt stöd, ska få stöd utifrån sina egna behov och förutsättningar. I samspel och samvaro med andra får barnen möjlighet att upptäcka och utveckla nya sidor av sig själva. De får testa gränser och pröva sig fram att lösa konflikter, ibland själva och ibland med hjälp av en pedagog. Vi ska alltid finnas närvarande för att vid behov kunna stödja och hjälpa barnen vidare i olika lekar och kreativa aktiviteter.

 1. Barns inflytande

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.

Mål

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar

 • sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö och
 • utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande (Lpfö 98rev2010)

Så här gör vi på Enebacken: Vi arbetar utifrån det kompetenta barnet. Vi ger barnet möjlighet att göra egna val utifrån barnets ålder och mognad. Verksamheten styrs utifrån barngruppens behov och intressen. Varje dag delas barngruppen i mindre grupper för att vi ska ge det enskilda barnet större inflytande. Barnen lär sig demokrati i vardagliga situationer. Exempel på sådana är att vänta på sin tur, lyssna på varandra, att vara hjälpsam och att få förståelse för allas lika värde och rätt.

 

 

 1. Förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande. (Lpfö98rev2010)

Så här gör vi på Enebacken: Vi är tydliga med våra verksamhetsmål, vilket ger föräldrarna inblick i, och en större möjlighet att påverka verksamheten.

Vi dokumenterar och följer upp barnens utveckling och lärande.

Vi för dagliga samtal med föräldrarna och ordnar föräldramöten en gång per år.

Föräldrarna erbjuds utvecklingssamtal en gång per år. Där ges föräldrarna möjlighet att tillsammans med pedagogen, samtala kring det enskilda barnets utveckling och lärande.

 

 1. Förskolans organisation

Enebackens lantförskola drivs som en ekonomisk förening där föräldrar till barnen på förskolan sitter i styrelsen. Vi tar emot barn ur den kommunala kön och vi får kommunala bidrag. Vi samarbetar med specialpedagoger och logopeder på Tranås kommun. På Enebackens lantförskola går det ca 45 barn i åldrarna 1-6 år. Barnen är uppdelade i två avdelningar utifrån ålder och individuell utveckling, Bullerbyn för de äldre barnen och Villa Villekulla för de yngre barnen. Förskolans öppettider är 6.00-17.30. Barnen serveras frukost, lunch och mellanmål under dagen. Vi har egen kock som lagar all mat från grunden. Utifrån barnens omsorgsbehov under sommaren samarbetar vi med de andra fristående förskolorna i kommunen. På förskolan har vi flera återkommande traditioner. De är viktiga för att alla på förskolan ska känna delaktighet och samhörighet. Följande traditioner uppmärksammas på förskolan: Barnens födelsedagar, Luciafirande, jullunch, skördefest, påsklunch, sommarfest, midsommarlunch, skräpplockarveckor m.m.

6.1 Värdeord

På Enebackens lantförskola har vi fem viktiga värdeord som har växt fram och vår ambition är att verksamheten ska vila på dessa. Orden är välkomnande, tillit, delaktighet, glädje och framtidstro. Nedan beskrivs hur vi tänker kring orden.

VÄLKOMNANDE– Att känna sig välkommen är att uppleva sig som emotsedd, efterlängtad eller som en ”kär vän”. I en välkomnande atmosfär finns en öppenhet och nyfikenhet för den Andres frågor, åsikter, kultur och språk. Alla människor ska känna att deras frågor välkomnas – att deras synpunkter är värdefulla. Genom respektfulla möten kan jämlikhet skapas. En lyssnande förskolekultur står för välkomnandet, eftersom förmågan till lyssnandet visar värdet av dem vi möter. Lyssnandet där man för en stund tar paus från sina åsikter är ett lyssnande som ger det som den andre säger ett värde. Den gode lyssnaren tar emot det som den andre säger för att den vill förstå, den vill låta sig påverkas och låter sig engageras i vad den andre säger.

TILLIT– Synonymer till tillit är förtroende, förtröstan, tillförsikt, förlitan, tilltro och tro. Ord som väcker många associationer. För att komma åt motsatsen till tillit prövar vi att använda ordet kontroll. När man vill ha kontroll eller kontrollera någon eller något handlar det om att övervaka. Övervaka sitt och den andres liv, ha koll. Man vill veta hur något blir eller slutar. Tillit handlar om att våga göra utan att veta var eller hur det slutar, att känna tillförsikt utan att släppa sitt ansvar. Tillit är att ta plats utan att ta plats för någon annan.

DELAKTIGHET– Det är viktigt att känna att man är delaktig i sitt eget liv, att man får vara delaktig i beslut som rör vardagen och framtiden. Delaktighet skapar motivation och personligt engagemang men också ett medansvar. Genom att ges möjlighet att bli delaktig måste var och en formulera sig, argumentera och förhandla. Om olikheterna framträder när förutsättningar skapas för delaktighet kan konfrontationen göra det möjligt för mig att konfrontera och konkretisera mitt eget tänkande med den Andres. Detta ger mig och den Andre först en möjlighet att förstå oss själva men också en möjlighet att reflektera och eventuellt förändra tankar och handlingar efter en argumentation som känns meningsfull och respektfull. Detta medför ett samspel med den Andre som är en viktig process när något behöver förändras och/eller förbättras eller förstås på ett nytt sätt. Möjlighetsarenorna för att kunna vara delaktig måste vara olika för att allas röster ska bli hörda.

GLÄDJE– Livet består av glädje, sorg, besvikelse, rädsla, allt detta är viktigt att lära sig hantera som människa genom livet, men det vi önskar förmedla är en grundton som bygger på livsglädje.

Glada människor smittar genom leenden, skratt och glada ögon. Mötet med en person som känner sig glad och som delar denna glädje inspirerar.

FRAMTIDSTROFör oss är det centralt att barn skall få möta vuxna som tror på och är hoppfulla inför framtiden. I vår strävan kring viktiga värden önskar vi förmedla, skapa hopp och tillförsikt inför framtiden. En rättighet som barn ska ha är att det är roligt och spännande att växa, utvecklas och lära – för att uppleva att framtiden ska kännas meningsfull. Meningsfulla sammanhang präglas av att människor tar ansvar. Vi ser det också som en tillgång att vi är olika, samtidigt som det finns många likheter oss människor emellan.

Gemensamt tar vi ställning för viktiga värden, en strävan för en ljus framtid genom:

 • att värna om miljö för att skapa balans i ekologin och för ett globalt socialt ansvars-tagande samhälle.
 • att omtanke om människor går hand i hand med hållbar utveckling, som värnar om miljö och människor i alla led.
 • att skapa en vision om en möjlig framtid.
 • Maten på Enebacken

Vi har en egen kock på Enebacken och all mat lagas på plats.

Här serveras god, spännande och näringsriktig mat i en trivsam miljö. Lunchrätten presenteras av kocken varje dag. Säsongsanpassad meny som lagas från grunden med bra råvaror, gärna närproducerade och ekologiska. Maten ska vara hållbar för vår hälsa, miljö och ekonomi. Vegetarisk lunch serveras 1 gång i veckan. Fisk från fiskbilen i Tranås. Alltid svenskt kött. Bröd bakas minst 2 ggr i veckan. Vi har en säker mathantering med regelbundna kontroller. Vi följer till stor del livsmedelsverkets rekommendationer. Lunchen lagas ute 1 gång i månaden. Maten är integrerad med övrig verksamhet. Barnen får vara med ”från jord till bord” bl.a. genom odling av grönsaker, äggplockning och sista terminen får barnen bestämma en meny och hjälpa till med tillagningen. (Rutiner för barn i kök finns). För oss är det viktigt att minska matsvinnet i så stor utsträckning som möjligt. Vår kock är noga med att laga lämpligt antal portioner och använder resterna till ”ny” mat. Djuren får också ta del av resterna. Vi komposterar matrester från växtriket och annat matavfall hamnar i ”gröna påsen”.

 • Djuren på Enebacken

På Enebackens lantförskola har vi en liten ladugård. Förnärvarande har vi får, höns och kaniner hos oss. Djuren är ett viktigt inslag i vår utemiljö där barnen lär sig ta hand om, visa empati och känna ansvar för. Barnens delaktighet i djurskötseln ska vara lustfylld och glädjerik. Djuren erbjuder en varm päls och ett lyssnande öra. Våra höns förser oss med ägg och barnen får vara delaktiga i hela processen från att mata hönorna till att plocka de varma äggen ur redena. På helgerna sköter familjerna djuren.

 1. Grundstruktur – En dag på Enebacken

6.00 Förskolan öppnar

Barnen tas emot av pedagogerna inne på avdelningen, berätta gärna om barnet sovit dåligt, vaknat på fel sida eller inte velat gå till förskolan. Detta är viktigt för oss i vårt bemötande och vår omsorg av barnet under dagen.

8.00 Frukost – Vår kock serverar nyttig, välsmakande och varierande kost, alltid med färska grönsaker till.

8.30 Tandborstning Barnen borstar sina tänder med fluortandkräm om inget annat önskats. Vi samarbetar med Folktandvården – de informerar oss om senaste rönen och håller oss med tandborstar och tandkräm.

9.00-11.00 Gruppaktiviteter ute/inne  – vi arbetar systematiskt i olika projekt utifrån barnens intresse och målen i läroplanen. Vi släpper ut djuren och ger dem mat.

11.00 Små samlingar – Barnen är indelade i mindre grupper Hönorna, Kaninerna, Kaninungarna, Hoppetossorna och Krumelurerna. Vi samlas innan maten och fokus ligger bl.a. på matematik, språk, sång, dans, rytmik eller massagesagor.

11.20 Barnen dukar sin egen tallrik, bestick och glas.

11.30 Vår kock presenterar maten som är vällagad och god av råvaror som är ekologiska och närproducerade i så stor utsträckning som möjligt.

12.30 Vila – vi har i dagsläget flera olika vilor, läsvila och sovvila.

13.00-14.40 Gruppaktiviteter inne/ute – barnen delas in i mindre grupper och barnen väljer själva aktiviteter och material. Ladugården rengörs.

14.30 Mellanmål – ibland äter vi smörgås och mjölk ibland pannkakor eller korv med bröd. Sara ser till hela dagsbehovet när hon planerar våra måltider. Kommer ni och hämtar under mellanmålet så kom gärna in och sätt er hos oss.

15.30-17.30 Olika grupper och aktiviteter

 

Enebacken 2018-09-04 

Josefine Andersson Rektor